Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 

1. Klient, który zawarł Transakcję na odległość, ma prawo do odstąpienia od Transakcji bez podania przyczyny składając stosowne Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji na piśmie (formularz dołączony do korespondencji e-mail od sklepu FurDeko.pl, do samodzielnego wydrukowania po zalogowaniu do konta klienta oraz pod tekstem Regulaminu), w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź,

(z dopiskiem „ZWROT”);

 

2. Sprzedający ma obowiązek potwierdzić otrzymanie Oświadczenia drogą listowną lub elektroniczną na adres wskazany przez Klienta;

 

3. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie Faktury VAT;

 

4. Wykonując prawo Odstąpienia od Transakcji, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Towarem;

 

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; Sprzedający ma prawo wystąpić do Klienta z roszczeniem o odszkodowanie za zmniejszenie wartości Towaru;

 

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Oświadczenia. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru wraz z kopią dowodu Transakcji na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź,

 

Sugeruje się przesłanie Towaru, kopii dowodu Transakcji oraz Oświadczenia (z dopiskiem „ZWROT”) w jednej przesyłce;

 

7. Koszt Zwrotu Towaru ponosi Kupujący;

 

8. Towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony przez zabrudzeniem, zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym;

 

9. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji, następuje w terminie 14 dni roboczych  od daty doręczenia Towaru na adres Sprzedającego;

 

10. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty (łącznie z najniższymi oferowanymi przez Sprzedającego Kosztami Przesyłki) na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1.;

 

PROCEDURA REKLAMACJI

 

1. Procedura reklamacji oparta jest na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego);

 

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Transakcją nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie;

 

3. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy istniejących wad Towaru w chwili jego wydania;

 

Wada Towaru dotyczy:

- wady zmniejszającej wartość lub użyteczność,

- braku właściwości, o których istnieniu zapewnił sprzedawca,

- rzeczy wydanej w stanie niezupełnym;

 

W definicji wady fizycznej towaru nie zawierają się:

a. uszkodzenia spowodowane zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b. uszkodzenia mechaniczne Towaru,

c. uszkodzenia spowodowane nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

 

4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Transakcji (na podstawie wyraźnej informacji o wadzie Towaru zamieszczonej na Towarze oraz dowodzie zakupu);

 

5. Składając Reklamację Klient ma obowiązek dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z kopią dowodu Transakcji i wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym po zalogowaniu się na konkto klienta lub pod tekstem Regulaminu); 

 

6. W sytuacji kiedy Klient odmawia podania swoich danych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, ma obowiązek stawienia się 14 dnia roboczego od dnia złożenia Zgłoszenia reklamacyjnego w siedzibie Sprzedającego pod adrese:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź;

 

7. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź;

 

8. Jeżeli Towar posiada wadę fizyczną, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Transakcją przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Transakcją oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodnośc;

 

9. Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy, dokona wysyłki na adres wskazany przez Konsumenta;

 

10. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy czyli Zwrotu Towaru posiadającego wadę, jedynie w sytuacji gdy pierwsza/poprzednia reklamacja nie spowoduje zaspokojenia potrzeby Klienta;

 

11. Reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta w sytuacji gdy Sprzedający nie odpowie na Zgłoszenie reklamacyjne Klienta w ciągu 14 dni roboczych; po czym Sprzedający ma obowiązek wykonać zawarte w Formularzu reklamacyjnym żądanie Klienta (wymiana towaru, naprawę, obniżenie ceny, zwrot gotówki);

 

12. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Koszty Przesyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego oraz Koszty Przesyłki naprawionego lub wymienionego Towaru do Klienta, ponosi Sprzedający;

 

13. W sytuacji, kiedy Reklamacja zostanie uznana za nie zaistniałą, Koszty Przesyłki Reklamowanego Towaru ponosi Klient;

 

14. Różnice (w szczególności różnice w odcieniach) pomiędzy fotografią na Stronie a rzeczywistym wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta tj. monitor, wyświetlacz czy drukarka, nie mogą zostać uznane przez Klienta za obciążającą Sprzedającego, wadę fizyczną Towaru;

 

15. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic i jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru, Sprzedający sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa Zwrotu, o którym mowa w punkcie 7, niż drogi Reklamacyjnej.Powrót do poprzedniej strony

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 55 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-12-12
W reklamie był wymiar 30 x50 a na stronie sklepu wymiaru nie było wcale. W przesyłce jest 47 x36. Dlatego moje niezadowolenie
2021-11-10
Jestem bardzo zadowolona tak z przebiegu realizcji zamówienia jak i z otrzymanej przesyłki. Barbara
pixel