Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.furdeko.pl.

 

§ 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź,

zwaną dalej Sprzedającym.

 

Firma podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 727-002-78-92, REGON: 470822146, CEIDG: 906.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel. (22) 693 50 00, faks (22) 693 40 46 do 48, email: mg@mg.gov.pl.

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 42 678-95-51 (koszt połączenia za minutę według stawki operatora osoby dzwoniącej),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: mail@furdeko.pl.

 

Regulamin został udostępniony zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. DEFINICJE

 

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

2.1. SPRZEDAJĄCY – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.furdeko.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2.2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i Transakcji w Sklepie Internetowym;

2.3. TOWAR – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Transakcja;

2.4. STRONA – serwis internetowy www.furdeko.pl;

2.5. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.furdeko.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

2.6. KONTO KLIENTA (KONTO) - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji lub logowania na stronie Sklepu, w szczególności zawarcie Transakcji oraz śledzenie statusu Zamówienia i dostęp do historii Zamówień;

2.7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji oraz przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego na Stronie, zawierającego m.in. dane Klienta oraz rodzaj i ilość Towarów, które klient zamierza nabyć w Sklepie;

2.8. PROMOCJA – obniżenie ceny sprzedaży Towaru mająca na celu aktywizację sprzedaży;

2.9. WYPRZEDAŻ - obniżenie ceny sprzedaży Towaru mająca na celu wyprzedania towaru;

2.10. KOD RABATOWY – kod służący do jednorazowego obniżenia sumy Zamówienia, otrzymywany przez Klienta podczas akcji marketingowych prowadzonych przez Sprzedającego;

2.11. TRANSAKCJA – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu;

2.12. PŁATNOŚĆ – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

2.13. KOSZTY WYSYŁKI - koszty, które ponosi Klient lub Sprzedający, w celu transportu Towaru między Klientem i Sprzedającym;

2.14. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

2.15. ZWROT TOWARU (ZWROT)– zwrot zamówionego Towaru spowodowany zmianą decyzji Klienta, Zwrot nie wymaga podania przyczyny;

2.16. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI (OŚWIADCZENIE) – oświadczenie składane przez Klienta w formie pisemnej, w celu Zwrotu zamówionego Towaru;

2.17. REKLAMACJA – wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z Towaru, skutkujące żądaniem wymiany, naprawy Towaru;

2.18. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE – zgłoszenie w formie pisemnej, składane przez Klienta w procesie Reklamacji;

2.19. NEWSLETTER - rodzaj internetowego czasopisma rozsyłanego prenumeratorom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 

3.1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa (w wersji aktualnej dla danego sytemu operacyjnego) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera z zainstalowanymi aktualnie najnowszymi wersjami aplikacji JAVA i FLASH;

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

3.2. Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w punkcie 3.1.;

3.3. Sprzedający informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń;

3.4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę;

3.5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany;

3.6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci;

3.7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

4.1. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Internetową www.furdeko.pl;

4.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych;

4.3. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej www.furdeko.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Proponowane ceny nie obejmują Kosztów Przesyłki, które określone są podczas procesu składania Zamówienia oraz w zakładce Koszty Wysyłki; 

4.4. Promocje i wyprzedaże w Sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat (np. w postaci kodu rabatowego) nie ma już zastosowania;

4.5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail;

4.6. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji, Klient nie ma obowiązku zakładania własnego Konta Klienta na Stronie;

4.7. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia;

4.8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;

4.9. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia;

4.10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich;

4.11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"; 

4.12. Po złożeniu skutecznego Zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail, automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia;

4.13. Transakcję zakupu traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.12;

4.14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia);

b. nieotrzymanie wpłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji „płatność przelewem”);

4.15. Wszelkie wątpliwości i nieprawidłowości związane z Zamówieniem lub Transakcją rozpatrywane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

§ 5. CZAS I KOSZTY DOSTARCZENIA PRZESYŁKI Z ZAMÓWIENIEM

 

5.1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem:

- wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem

lub

- momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” lub „odbiór osobisty”,

a. Po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, status Zamówienia zmieni się, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany; status jest dostępny również po zalogowaniu się na konto klienta;

5.2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić;

5.3. Towar wysyłany jest w dni powszednie w godzinach pracy 8:00-16:00;

5.4. W wyjątkowych sytuacjach wysyłka Zamówienie może się opóźnić. W tym przypadku, Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia;

5.5. Przed dokonaniem wysyłki Zamówienia, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie: 42 678-95-51 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres: mail@furdeko.pl;

5.6. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej GLS (ogólne warunki świadczenia usług kurierskich znajdują się na stronie www.gls.pl). Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego (Łódź, ul. Nowa 16/18, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

5.7. Towar produkcji ZABA MEBLE jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej Poczta Polska Kurier 48 (ogólne warunki świadczenia usług kurierskich znajdują się na stronie www.pocztapolska.pl). Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie ZABA MEBLA - szczegóły ustalane są w trakcie realizacji transakcji.

5.8. W celu dostarczenia Towaru, Klient jest obciążany Kosztami Wysyłki określonymi podczas procesu składania Zamówienia oraz w zakładce "Koszty Wysyłki".

Koszty Wysyłki/czas wysyłki:

Wysyłka krajowa kurierem GLS:

- płatność przelewem - 18,00 złotych brutto, czas dostawy 1-2 dni robocze,

- płatność za pobraniem – 23,00 złote brutto, 1-2 dni robocze,

Przesyłka zagraniczna kurierem GLS według stawek płatniczych firmy GLS.

Wysyłka krajowa kurierem Paczkomat Inpost:

- płatność przelewem - 12,31 złotych brutto, czas dostawy 1-2 dni robocze,

- płatność za pobraniem – 13,35 złote brutto, 1-2 dni robocze,

Wysyłka krajowa kurierem Inpost Kurier:

- płatność przelewem - 12,12 złotych brutto, czas dostawy 1-2 dni robocze,

- płatność za pobraniem – 13,35 złote brutto, 1-2 dni robocze,

 

5.9. W sytuacji, gdy Klient wybierze płatność „za pobraniem” i odmówi przyjęcia przesyłki z Zamówieniem, zostanie obciążony Kosztami Wysyłki (zawierającymi koszt dostarczenia oraz zwrotu Zamówienia);

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 

6.1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy dowód zakupu (PARAGON) lub imienny dowód zakupu (FAKTURĘ VAT).

6.2. Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

Preferowaną metodą płatności jest PRZELEW NA KONTO BANKOWE SKLEPU.

- przelewem na konto bankowe Sklepu (numer konta podany podczas składania Zamówienia),

- płatność w systemie (np. AliorBank, Visa)

- zapłata kartą płatniczą (np. system PayPal lub IAI Pay)

- za pobraniem (przy odbiorze zamówionego Towaru od kuriera GLS),

- osobiście (gotówką lub kartą) przy odbiorze w siedzibie firmy.§ 7. ODSTĄPIENIE OD TRANSAKCJI/ZWROT

 

7.1. Klient, który zawarł Transakcję na odległość, ma prawo do odstąpienia od Transakcji bez podania przyczyny składając stosowne Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji na piśmie (formularz dołączony do korespondencji e-mail od sklepu FurDeko.pl, do samodzielnego wydrukowania po zalogowaniu do konta klienta oraz pod tekstem Regulaminu), w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź,

(z dopiskiem „ZWROT”);

 

7.2. W przypadku zwrotu towarów produkowanych przez ZABA MEBLE, przed dokonaniem zwrotu, konieczny jest kontakt z producentem pod numerem telefonu 668-077-887 w celu ustalenia adresu zwrotu.

Towary produkcji ZABA MEBLE nie wysyłamy na adres Sprzedającego.

Dedykowane towary produkcji ZABA MEBLE (np.z haftowanym imieniem) nie podlegają zwrotowi.

 

7.3. Sprzedający ma obowiązek potwierdzić otrzymanie Oświadczenia drogą listowną lub elektroniczną na adres wskazany przez Klienta;

7.4. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie Faktury VAT;

7.5. Wykonując prawo Odstąpienia od Transakcji, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Towarem;

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; Sprzedający ma prawo wystąpić do Klienta z roszczeniem o odszkodowanie za zmniejszenie wartości Towaru;

7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Oświadczenia. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru wraz z kopią dowodu Transakcji na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź,

 

Sugeruje się przesłanie Towaru, kopii dowodu Transakcji oraz Oświadczenia (z dopiskiem „ZWROT”) w jednej przesyłce;

 

7.7. Koszt Zwrotu Towaru ponosi Kupujący;

7.8. Towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony przez zabrudzeniem, zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym;

7.9. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji, następuje w terminie 14 dni roboczych  od daty doręczenia Towaru na adres Sprzedającego;

7.10. Wysokość kwoty zwracanej Klientowi równa jest wartości kupionych produktów bez Kosztów Przesyłki towaru do Kupującego;

7.11. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1.;

 

§ 8. PROCEDURA REKLAMACJI

 

8.1. Procedura reklamacji oparta jest na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego);

8.2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Transakcją nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie;

8.3. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy istniejących wad Towaru w chwili jego wydania;

 

Wada Towaru dotyczy:

- wady zmniejszającej wartość lub użyteczność,

- braku właściwości, o których istnieniu zapewnił sprzedawca,

- rzeczy wydanej w stanie niezupełnym;

 

W definicji wady fizycznej towaru nie zawierają się:

a. uszkodzenia spowodowane zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b. uszkodzenia mechaniczne Towaru,

c. uszkodzenia spowodowane nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

 

8.4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Transakcji (na podstawie wyraźnej informacji o wadzie Towaru zamieszczonej na Towarze oraz dowodzie zakupu);

8.5. Składając Reklamację Klient ma obowiązek dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z kopią dowodu Transakcji i wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym po zalogowaniu się na konto klienta lub pod tekstem Regulamiu); 

8.6. W sytuacji kiedy Klient odmawia podania swoich danych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, ma obowiązek stawienia się 14 dnia roboczego od dnia złożenia Zgłoszenia reklamacyjnego w siedzibie Sprzedającego pod adresem

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź;

 

8.7. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego:

 

ANZA Andrzej Zaborowski

Ul. Nowa 16/18,

90-031, Łódź;

 

8.8. W przypadku reklamacji towarów produkowanych przez ZABA MEBLE, przed dokonaniem reklamacji, konieczny jest kontakt z producentem pod numerem telefonu 668-077-887 w celu ustalenia adresu wysyłki reklamowanego towaru.

Towary produkcji ZABA MEBLE nie wysyłamy na adres Sprzedającego.

 

8.9. Jeżeli Towar posiada wadę fizyczną, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Transakcją przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Transakcją oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

8.10. Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy, dokona wysyłki na adres wskazany przez Konsumenta;

8.11. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy czyli Zwrotu Towaru posiadającego wadę, jedynie w sytuacji gdy pierwsza/poprzednia reklamacja nie spowoduje zaspokojenia potrzeby Klienta;

8.12. Reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta w sytuacji gdy Sprzedający nie odpowie na Zgłoszenie reklamacyjne Klienta w ciągu 14 dni roboczych; po czym Sprzedający ma obowiązek wykonać zawarte w Formularzu reklamacyjnym żądanie Klienta (wymiana towaru, naprawę, obniżenie ceny, zwrot gotówki);

8.13. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Koszty Wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego oraz Koszty Przesyłki naprawionego lub wymienionego Towaru do Klienta, ponosi Sprzedający;

8.14. W sytuacji, kiedy Reklamacja zostanie uznana za nie zaistniałą, Koszty Wysyłki Reklamowanego Towaru ponosi Klient;

8.15. Różnice (w szczególności różnice w odcieniach) pomiędzy fotografią na Stronie a rzeczywistym wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta tj. monitor, wyświetlacz czy drukarka, nie mogą zostać uznane przez Klienta za obciążającą Sprzedającego, wadę fizyczną Towaru;

8.16. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic i jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru, Sprzedający sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa Zwrotu, o którym mowa w punkcie 7, niż drogi Reklamacyjnej.

 

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1. Szanując prawa Kupującego oraz respektując ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), firma ANZA Andrzej Zaborowski, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych,

 

9.2. Administratorem Danych Osobowych jest ANZA Andrzej Zaborowski, z siedzibą w Łodzi, 90-031, ul. Nowa 16/18,

 

9.3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- dane rejestracyjne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta zwykłego),

- nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta dla firm),

- dane dotyczące zakupów – czas zakupów, wybrany produkt lub produkty, wartość zakupów, zainteresowanie produktami, zwrot produktów,

- preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej – zgoda na reklamę poprzez wiadomość email, język, częstotliwość, reakcja,

- zainteresowanie produktami w sklepie internetowym – na podstawie dokonanych zakupów i produktów przeglądanych na stronie i aplikacji,

- Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

- pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego (Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania. Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania cookies w przeglądarce internetowej).

 

Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania cookies w przeglądarce internetowej.

 

Niektóre z danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. podczas rejestracji lub zakupów), a inne uzyskiwane są automatycznie (np. podczas wizyty w sklepie internetowym www.furdeko.pl lub po kliknięciu na otrzymany newsletter w wiadomości email).

 

9.4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

- podczas dokonywania zakupów i składania Zamówienia (dokonując zakupu bez logowania konta po realizacji takiego Zamówienia z bazy zostają usunięte wszelkie dane mogące zidentyfikować Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne,

- podczas rejestracji w bazie Klientów – rejestracja jest dobrowolna (przechowywane w bazie dane ułatwiają Kupującemu kolejne zakupy),

- jeśli Kupujący chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych zostając abonentem newslettera,

 

9.5. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług sklepu internetowego www.fudeko.pl i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze strony,

 

9.6. Sklep nie udostępnia żadnych danych, osobom trzecim. Nie przechowywane są również dane poufne: numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego,

 

9.7. Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, Kupujący ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij Kupujący wysyła prośbę do Sprzedającego w postaci wiadomości e–mail pod adres mail@fudeko.pl lub listem poleconym na adres: ANZA Andrzej Zaborowski, ul. Nowa 16/18, 90-031, Łódź.

 

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez firmę: ANZA Andrzej Zaborowski Ul. Nowa 16/18, 90-031, Łódź.

 

I. DEFINICJE

Administrator - oznacza firmę ANZA Andrzej Zaborowski, ul. Nowa 16/18, 90-031 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 727-002-78-92, REGON: 470822146, CEIDG: 906., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,

 

2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,

 

3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,

 

4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.furdeko.pl,

 

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,

 

6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

- Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 

a. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,

 

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

 

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 

f. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,

 

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

 

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie],

 

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

 

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

 

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

 

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 

10.1. Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail;

10.2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania lub składania Zamówienia nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe;

10.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie;

10.4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu;

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

11.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Transakcji między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Informujemy:

 

- termin realizacji zamówienia wynosi maximum 30 dni,

 

- wszystkie towary oferowane przez sprzedającego są wolne od wad fizycznych, prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski (informacja ta jest zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenie klientowi produktów bez wad),

 

- każdy Klient posiada możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców, dostępnym w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.

 

- każdy Klient posiada możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy, 

 

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądku konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Transakcji.            

 

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 

- sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta,

 

- językiem stosowanym w relacjach Sprzedającego oraz Klienta jest język polski.

 

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

 

Art. 12.

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

2. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, identyfikujące tego przedsiębiorcę.

 

3. W przypadku aukcji publicznej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą być zastąpione informacjami dotyczącymi organizatora aukcji.

 Formularz ZGŁOSZENIA REKLAMACJIFormularz ZGŁOSZENIA REKLAMACJI FurDeko.pl   Formularz ZGŁOSZENIA REKLAMACJI FurDeko.pl

Formularz OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJIFormularz OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI FurDeko.pl  Formularz OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI FurDeko.pl

 

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuj od dnia 25.05.2018 roku.Powrót do poprzedniej strony

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 55 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-08-14
Macie Państwo piękny asortyment ! SUPER
2021-04-24
Macie Państwo wspaniały towar . Zakupione przeze mnie poduszki są rewelacyjne i najlepsze na świecie !!!
pixel